1.

مکان یابی دقیق ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 در گندم دوروم

صفحه 371-388
بابک عبدالهی مندولکانی؛ محمدرضا بی همتا؛ عباس علی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا تقوی؛ آلان شولمن

2.

باززایی زیره پارسی (.Bunium persicum Boiss) با استفاده از ریزنمونه جنین برش خورده

صفحه 389-397
محمود ولی زاده؛ عباس صفرنژاد؛ نعمت زاده قربان علی نعمت زاده؛ سیدکمال کاظمی تبار؛ حسن حمیدی

3.

برآورد اثر ترکیب پذیری در کلزا (.Brassica napus L) به روش تلاقی لاین × تستر

صفحه 399-411
حسن غلامی؛ محمد مقدم؛ ولی اله رامئه

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برای صفات زراعی، مورفولوژیکی و فنولوژیکی در سویا

صفحه 413-427
بهرام مسعودی؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابایی؛ سیدعلی پیغمبری

5.

گزینش لاین های جدید عدس مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. lentis برای منطقه بیله سوار مغان

صفحه 429-444
حمیدرضا پورعلی بابا؛ سیدحسین صباغ پور؛ اصغر مهربان؛ سلیمان اصغری

6.

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

صفحه 445-456
محمود کوشش صبا؛ مختار جلالی جواران

7.

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg، عامل پوسیدگی بلال ذرت با استفاده از نشانگرهای AFLP

صفحه 457-476
وحید ره جو؛ سیدجواد زاد؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا بی همتا؛ سیدمحمود اخوت؛ امیر میرزادی گوهری؛ عبدالحمید الامین؛ سونیا س. کلمسدال

8.

تجزیه و تحلیل گرافیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی های دای آلل

صفحه 475-486
سیدحسین محمدی؛ محمود خدام باشی امامی محمود

9.

بررسی امکان استفاده از مشتقات گندم سنتتیک در شرایط گرم و خشک

صفحه 487-500
محتشم محمدی

10.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات موثر در زودرسی در پنبه با استفاده از تلاقی های دای آلل

صفحه 501-513
محسن فتحی سعدآبادی؛ سیروس طهماسبی

11.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. I. جداسازی، ارزیابی و گزینش جدایه های باکتری عامل بیماری (Erwinia amylovora)

صفحه 515-528
حمید عبدالهی؛ هانیه اکبری مهر

12.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. II. مقاومت ژنوتیپ ها نسبت به بیماری

صفحه 529-541
حمید عبدالهی؛ ایوب علی قاسمی؛ سارا مهرابی پور

13.

ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

صفحه 543-562
رجب چوکان؛ علیرضا حیدری؛ عبداله محمدی؛ محمدحسین حدادی

14.

بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در گلرنگ با استفاده از تجزیه به عامل ها

صفحه 563-578
H. حسین حاتم زاده حسین

15.

بررسی و انتخاب ژنوتیپ های گندم نان با استفاه از صفات فیزیولوژیک و شاخص های تحمل به خشکی

صفحه 579-599
مصطفی آقایی سربرزه؛ رحمان رجبی؛ رضا حق ‌پرست؛ رضا محمدی

16.

پاسخ سه ژنوتیپ گندم (.Triticum aestivum L) متحمل به سرما به تولید لاین هاپلوئید از روش حذف کروموزومی

صفحه 601-605
مرتضی باقریان؛ رضا بزرگی پور؛ سیروس محفوظی؛ قاسم کریم زاده؛ فرشاد بختیار


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.