1.

ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-44
راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود

2.

ارزیابی ژنتیکی صفات مختلف گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش دوره‌ای خشکی

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 683-701
عبدالرحیم صفریان؛ روح‌اله عبدالشاهی

3.

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

4.

برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 443-465
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقائی سربرزه

5.

تجزیه ژنتیکی برای برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-36
مهدی جمشیدمقدم؛ عزت‌اله فرشادفر؛ عبداله نجفی

6.

تجزیه و تحلیل گرافیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی های دای آلل

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 475-486
سیدحسین محمدی؛ محمود خدام باشی امامی محمود

7.

تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 10-17
محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.