1.

اثر کوتاه مدت دو سیستم و سه شدت چرا بر ظهور مراحل فنولوژیکی گونه Bromous tomentellus Bois

دوره 10، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 321-338
عباسعلی سندگل

2.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تغییرات وزن دام

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 77-94
عباسعلی سندگل؛ محمدرضا مقدم

3.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر کیفیت علوفه گونه Bromous tomentellus

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 237-255
عباسعلی سندگل

4.

ارزیابی 16 اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-22
تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ علی اشرف جعفری

5.

استفاده از داده های محیطی در مدیریت مراتع

دوره 9، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 33-50
عباسعلی سندگل

6.

بررسی استقرار و سازگاری تعدادی از گونه های مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-204
نجاتعلی سالار؛ عباسعلی سندگل

7.

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

8.

بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 771-790
حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو

9.

بررسی روشهای مختلف کشت در استقرار گونه های مرتعی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 15-30
محمد کاظم عراقی؛ سید تقی میر حاجی؛ عباسعلی سندگل

10.

بررسی سازگاری (استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعی در چپر قویمه گنبد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-424
عباسعلی سندگل

11.

بررسی سازگاری(استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعی در مراوه تپه گنبد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-152
عباسعلی سندگل

12.

بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-200
علی فرازمند؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی؛ عباسعلی سندگل

13.

بررسی مقدار بذر و فاصله کاشت در عملکرد علوفه پوتریم ( Sanguisorba minor Scop.).

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 73-80
عباسعلی سندگل

14.

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان

15.

مدیریت مراتع با شیوه های علمی در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 51-66
احمد احمدی؛ عباسعلی سندگل

16.

مقایسه کارایی روشهای فاصله ای برآورد تراکم در تیپ درمنه- شال دم

دوره 9، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 1-14
عباسعلی سندگل؛ محمد رضا مقدمContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.