1.

اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-91
الهه کارگر حاجی‌آبادی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ کاظم خاوازی

2.

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-29
محبوب لطفی؛ بهلول عباس‌زاده؛ مهدی میرزا

3.

اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف

دوره 31، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1071-1085
غزاله رمضان؛ بهلول عباس‌زاده

4.

اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 504-513
بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ محمود نادری حاجی‌باقر کندی؛ فوزیه مقدمی

5.

اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad)

دوره 32، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 513-526
معصومه لایق‌حقیقی؛ معظم حسن‌پور اصیل؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد متینی‌زاده

6.

اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 31، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 709-722
عزیزه فرجی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ کاظم خاوازی

7.

اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 705-720
حکیمه درویژه؛ مرتضی زاهدی؛ بهلول عباس‌زاده؛ [جمشید رزمجو

8.

اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 87-100
مجتبی خواجه حق وردی؛ محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ پریسا نجات خواه معنوی

9.

ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema)

دوره 27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 36-46
بهلول عباس‌زاده؛ محمدباقر رضایی؛ فرزاد پاک‌نژاد

10.

ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.)

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 665-676
بابک بحرینی نژاد؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ زهرا جابرالانصار

11.

بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 251-261
محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ فرزاد پاک‌نژاد

12.

بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 223-230
بهلول عباس زاده؛ ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدحسین لباسچی؛ فضل ا.. صفی‌خانی؛ محمود نادری حاجی باقرکندی؛ فاطمه سفیدکن

13.

بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 24، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 342-352
زهرا باهرنیک؛ بهلول عباس‌زاده؛ بهروز نادری

14.

بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 267-279
محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسن عصاره؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ علی کاشانی؛ معصومه لایق‌حقیقی

15.

تأثیر پتاسیم و براسینواسترویید بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در رژیم‌های متفاوت فراهمی آب

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 40-58
مریم اویسی عمران؛ محسن زواره؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ سمانه اسدی صنم

16.

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 621-634
مهران محمدپور؛ عظیم قاسم‌‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌زاده؛ محمد آزاد‌بخت

17.

تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray.

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 315-322
زهرا باهرنیک؛ مهدی میرزا؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمود محمود نادری‌حاجی‌باقرکندی

18.

تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 86-99
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سید عطاء ا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سید منصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

19.

تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 183-194
فضل‌اله صفی‌خانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سیدعطاءا... سیادت؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ بهلول عباس‌زاده

20.

تأثیر سوپر فسفات‌تریپل، تنش کم‌آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی Coriandrum sativum L.

دوره 24، شماره 1، بهار 1387، صفحه 18-30
حسین علی‌آبادی فراهانی؛ عباس ارباب؛ بهلول عباس‌زاده

21.

تأثیر مقادیر و روشهای مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 416-431
علی علیزاده سهزابی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ بهلول عباس‌زاده

22.

تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 138-147
معصومه لایق حقیقی؛ معظم حسن‌پور اصیل؛ بهلول عباس‌زاده

23.

تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 523-533
بهلول عباس زاده؛ محمدحسن عصاره؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ معصومه لایق حقیقی؛ سعیده مشکی زاده

24.

تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 484-492
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ محمدحسین لباسچی؛ بهلول عباس‌زاده؛ بهروز نادری؛ مهدی رضایی سرخوش

25.

میزان جذب عناصر در بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تأثیر دو گونه قارچ آربسکولار، قارچ شبه‌ میکوریزا و ورمی‌کمپوست

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-59
بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه ذاکریان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.