دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، زمستان 1390  XML

1

تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae

صفحه 33-50
مریم عطاپور؛ سعید محرمی پور؛ محسن برزگر

2

اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی

صفحه 97-100
زهرا هاشمی خبیر؛ سید ابراهیم صادقی؛ کیت هریس؛ سیامک حنیفه

3

ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران

صفحه 1-16
عارف معروف؛ مسعود امیر معافی؛ نورالدین شایسته

4

هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن

صفحه 51-61
حمیدرضا صراف معیری؛ احمدرضا مهندسی؛ احمد عاشوری

5

بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی

صفحه 63-77
محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا

6

بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران

صفحه 79-91
فاطمه سعیدی؛ سعید محرمی پور؛ مریم عطاپور

7

اولین گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتیوئید لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ایران

صفحه 93-95
مصطفی نیکدل؛ اریش دایلر

8

اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

صفحه 105-107
حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی

9

اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

صفحه 101-103
لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی

10

اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae

صفحه 17-32
شقایق سودی؛ سعید محرمی پور؛ محسن برزگر؛ مریم عطاپور

11

Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods

صفحه 1-14
V. Hoseininaveh؛ L. Salehi؛ M. Ghadamyari؛ M. Gholamzadeh

12

The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

صفحه 39-52
F. Faraji؛ Y. Fathipour؛ S. Jafari

13

A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran

صفحه 67-100
G. Delvare؛ E. Ebrahimi؛ H. Lotfalizadeh

14

The first report of two new genera of the subfamily Tephritinae (Dip.: Tephritidae) from Iran

صفحه 101-103
J. Nozari؛ S. Mohamadzade namin

15

Evaluation of COI and ITS2 sequences ability to distinguish Lysiphlebus fabarum and Lysiphlebus confusus (Hymenoptera: Aphidiidae)

صفحه 53-66
M. M. Sohani؛ J. Hajizadeh؛ R. Hosseini؛ S. Rahimi

16

Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron

صفحه 29-37
H. Barari؛ M. Ghazavi؛ B. Naseri؛ A. Sheikhi Garjan؛ M. Rashid

17

Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species

صفحه 15-27
B. Mallik؛ Z. Saeidi


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.