1.

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

2.

تاثیر پایه های مختلف برمیزان رشد رویشی، وزن خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)

صفحه 155-164
حامد حسن زاده خانکهدانی؛ ابوالقاسم حسن پور؛ عبدالحسین ابوطالبی

3.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته والد مادری B73 در تولید بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در استان فارس

صفحه 167-183
افشار استخر؛ رجب چوکان

4.

تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوری

صفحه 186-197
داوود افیونی؛ مهرداد محلوجی

5.

واکنش لاین های امیدبخش جو دیم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بیماری لکه قهوه ای نواری

صفحه 201-213
مهران پاتپور؛ محمد ترابی؛ حمیدرضا پورعلی بابا؛ وفا مردوخی

6.

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام جدید سورگوم علوفه ای در چین های مختلف

صفحه 215-224
عزیز فومن اجیرلو؛ محمدرضا قنادها؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علی محمد شکیب

7.

اثر مه پاشی، مقدار آبیاری و تراکم بوته بر جنبه های کمی خصوصیات رویشی و زایشی گیاه راش گندم (Fagopyrum esculentum Moench)

صفحه 225-235
حسن قربانی قوژدی؛ حسین لسانی؛ سیدمحمد فخرطباطبایی؛ زین العابدین بشیری صدر

8.

اثر اپیستازی برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در ذرت با استفاده از تلاقی های آزمون سه جانبه

صفحه 237-247
فرهاد عزیزی؛ عبدالمجید رضایی

9.

معرفی پاتوتیپ های Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بیماری سفیدک پودری گندم از چند منطقه ایران

صفحه 257-271
منصور کریمی جشنی منصور؛ محمد ترابی؛ علی روستایی؛ حسن رضا اعتباریان؛ سیدمحمود اخوت؛ سیدمحمد رضوی؛ فرزانه یزدان پناه

10.

تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و بر بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان رقم پیشتاز: مقاله کوتاه علمی

صفحه 273-276
اسداله معتمد


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.