1.

بررسی جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 108-117
حسین بتولی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

2.

بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell.

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-79
نرجس عزیزی؛ زیبا جمزاد؛ حسن امیرآبادی زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ زهره شیبانی زاده

3.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121
محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی

4.

جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-82
پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد

5.

جایگاه حفاظتی زیرگونه‌ای انحصاری از جنس کُلاه میرحسن از ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 100-109
حسین بتولی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

6.

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 98-103
احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

7.

جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 79-74
جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی

8.

جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 81-86
کیوان صفی خانی؛ زیبا جم‌زاد

9.

جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر از جنس سلوی به‌نام Salvia aristata

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 92-95
زیبا جم‌زاد؛ فاطمه معین

10.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93
ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

11.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 107-112
محمدتقی فیضی؛ مسعود برهانی؛ زیبا جم‌زاد

12.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-107
نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد

13.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108
علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

14.

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 90-95
احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

15.

جایگاه حفاظتی گونه دارویی و نادر «قیچ کاشانی» (Zygophyllum eichwaldii) در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-51
حسین بتولی

16.

نعنائیان منبعی با ارزش از گیاهان دارویی و زینتی در فلور ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 29-49
زیبا جم زادContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.