26.

بازیابی و بیماریزایی باکتری Xanthamonas citri subsp. malvacearum از برگ های آلوده نه ساله پنبه و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایه ها

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-72
محمد رضی نتاج؛ غلام خداکرمیان

27.

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

28.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات موثر در زودرسی در پنبه با استفاده از تلاقی های دای آلل

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 501-513
محسن فتحی سعدآبادی؛ سیروس طهماسبی

29.

بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از تجزیه بای پلات

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-47
احمد کمالی؛ براتعلی فاخری؛ محمد ضابط

30.

بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین وش چین بر کیفیت الیاف

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 115-130
فرامرز درویش مجنی؛ شمس اله عبداله پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی

31.

بررسی آفات ارقام پنبه متحمل به خشکی در منطقه کاشمر

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-52
محمد سیرجانی؛ محمد رضا رمضانی مقدم

32.

بررسی اقتصادی کاربرد نهاده ها در تولید پنبه شهرستان گرگان

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-31
فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری

33.

بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-68
سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی

34.

بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-90
میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد

35.

بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی)

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 159-174
حسین چاجی؛ هادی افشارچمن‌آباد؛ حسین جمیلی

36.

بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه

دوره 79، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 251-272
لاله نراقی؛ عبدالرضا احمدی؛ صمد سرکاری؛ اصغر حیدری؛ نصراله مالکی

37.

بررسی تحمل به خشکی در چهل ژنوتیپ پنبه (.Gossypium hirsutum L) در مرحله گیاهچه

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-79
سراله گالشی؛ سلیم فرزانه؛ افشین سلطانی

38.

بررسی رابطه شاخص‌های تولید‏، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 27-41
رسول آمی سما؛ احمد دیه جی

39.

بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 75-89
عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی

40.

بررسی عملکرد پنبه و اجزای آن در دو روش آبیاری قطره ای و شیاری

دوره 23، شماره 4، پاییز 1386، صفحه 557-570
هادی افشار؛ حمیدرضا مهرآبادی

41.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه در آبیاری به روش بارانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-83
قربان قربانی نصرآباد

42.

بررسی فعالیت برخی از آنزیم‌های اکسیداتیو و محافظت کننده‌های اسمزی ارقام مختلف پنبه در اراضی شور استان گلستان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-26
قربانعلی روشنی؛ سید جلال میرقاسمی

43.

بررسی فونستیک زنجرکهای خانواده Cicadellidae در مزارع پنبه استان گلستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-100
سلیمان خرمالی

44.

بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن‌ها در مزارع پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108
محمد علی به آئین؛ محمد فریدون پور؛ محمدحسن حکمت

45.

بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-16
صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی

46.

بررسی میزان آلودگی لاین‌های موفق پنبه به آفات مهم مکنده پنبه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 69-84
تقی درویش مجنی؛ عمران عالیشاه

47.

بررسی همزیستی قارچ‎های مایکوریز آربوسکولار همراه با ریشه پنبه در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-12
هادی شیرزاد؛ مرتضی قربانی

48.

بررسی و تعیین سمپاش مناسب جهت افزایش کارآیی سموم در مبارزه با آفات مکنده پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-27
شهرام نوروزیه؛ روح ا... فائز

49.

بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74
معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی

50.

پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-57
سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.