1.

اثرآرایش‌های ردیف نکاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، کیفیت الیاف و آلودگی به بیماری‌ها در دو ژنوتیپ پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 301-316
محمود هوشیارفرد؛ علی‌اصغر میری

2.

اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-68
شهرام نوروزیه

3.

اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14
حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش

4.

اثر توالی کشت بر صفات مهم زراعی و غیرزراعی پنبه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-26
مرتضی عرب سلمانی؛ عبدالقدیر قجری؛ مسعود یوسفی

5.

اثر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر بر ظهور گیاهچه در مزرعه، عملکرد وش و برخی ویژگیهای مرتبط در ارقام تجاری پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-24
آیدین حمیدی؛ نادره کاری هفت چشمه

6.

اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14
سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری

7.

اثر منطقه تولید، تصفیه‌ وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-68
آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی

8.

اثر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز‌شدن و عملکرد وش پنبه در استان فارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-62
مجید روزبه؛ لادن جوکار

9.

ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام‌تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46
محمد برزعلی؛ عمران عالیشاه؛ محمود مالی

10.

ارزیابی اثرات زمان برداشت و توزیع عمودی قوزه بر برخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر و ظهور مزرعه‌ای گیاهچه پنبه رقم ساحل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-12
محمد برزعلی

11.

ارزیابی اثرات نحوه کاربرد علف‌کش ترفلان بر کنترل علف‌های هرز در روش‌های مختلف خاک‌ورزی‌ در پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74
مهسا سماواتیان؛ محمد برزعلی؛ زهرا رفیعی کوهرودی

12.

ارزیابی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های پنبه با هدف گزینش زودرسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-91
کمال قاسمی بزدی؛ محمد نعمتی

13.

ارزیابی تأثیر غلظت و دمای اسید سولفوریک در کرک‌زدایی پنبه بر قابلیت جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام ساحل و ورامین با استفاده از آزمون جوانه‌زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 99-111
فرهاد قهاریان؛ آیدین حمیدی؛ نبی اله نعمتی؛ فرزاد شریف زاده؛ ویکتوریا عسگری

14.

ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-25
آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی

15.

ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.)و تاربلند (G. barbadense)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-114
آیدین حمیدی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ عباداله بانیانی؛ فردین خزائی

16.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های پنبه با استفاده از روش GGE biplot

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-42
محسن فتحی سعدآبادی؛ سید جلال میرقاسمی

17.

ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-132
محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی

18.

ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 47-58
محمدرضا مستوفی سرکاری؛ پیام ملکی تبریز؛ سعید مینائی

19.

ارزیابی کارآیی جذب و استفاده پتاسیم در ژنوتیپ‎های پنبه

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81
عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر

20.

ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 103-118
حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه

21.

ارزیابی مزرعه ای کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه و برخی ویژگی های شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116
محسن سیلسپور

22.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-110
زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی

23.

ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر قارچ Alternaria alternata

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 87-97
هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ عباس محمدی

24.

ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-62
سیدنصرالله محسنیان؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا داداشی

25.

ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات آگرومورفولوژیکی با عملکرد و زودرسی در گونه های تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 77-90
حامد علاالدین؛ محمدرضا زنگی؛ رضا نظام زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.