1.

اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ‌های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 205-193
مجتبی عبدالملکی؛ صحبت بهرامی‌نژاد؛ سعید عباسی؛ سیدباقر محمودی

2.

ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 22-13
نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی

3.

ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 42-31
حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی

4.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-38
شیرین فتاحی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی

5.

بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12
بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی

6.

بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398
سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام

7.

بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 81-91
سعید عباسی؛ محمود مصباح؛ سیدباقر محمودی

8.

تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 91-81
بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی

9.

تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 133-145
پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی

10.

ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

دوره 30، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 155-141
سعید دارابی؛ محمد جمالی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی

11.

سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 12-1
سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی

12.

شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 109-122
مرجان رئوفی؛ رضا فرخیﻧژاد؛ سیدباقر محمودی

13.

شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

دوره 33، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 163-176
مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی

14.

مطالعه تنوع جهش در قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از گروهﻫای سازگار رویشی و رابطه آن با بیماریﺯایی جدایهﻫا

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 53-39
مرجان رئوفی؛ رضا فرخی نژاد؛ سیدباقر محمودی

15.

مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-22
سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولاییContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.