1.

اثر تلقیح قارچ‌های میکوریزی و باکتری Pseudomonas fluorescens بر رشد و زنده‌مانی گیاهچه‌های به‌دست‌آمده از کشت بافت انگور فرنگی خراسانی ( Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi)

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-116
هادی درودی؛ عباس صفرنژاد؛ مسلم اکبری نیا؛ سیدمحسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری

2.

اثر تنظیم کننده رشد گیاهی IBA بر تکثیر رویشی ارس ( Juniperus excelsa)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 227-221
محمد اسماعیل نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی

3.

اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 402-412
پری کرمی کرد علیوند؛ سیدمحسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ جمشید مختاری

4.

اثر زمان کاشت بذر، آبیاری و وجین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی نهال‌های کاج بروسیا در نهالستان

دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 89-77
نغمه صوفی‌زاده؛ سیدمحسن حسینی؛ مسعود طبری

5.

اثر شدت آتش‌سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 729-741
مرتضی پوررضا؛ سیدمحسن حسینی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ محمد متینی زاده؛ وارن دیک

6.

ارزیابی روند تغییرات مشخصه‌های کمی در دو جامعه گیاهی مدیریت شده درجنگل خیرودکنار نوشهر

دوره 14، شماره 1، بهار 1385، صفحه 58-49
علی قمی اویلی؛ اسداله متاجی؛ سید محسن حسینی؛ سید غلامعلی جلالی

7.

ارزیابی شاخص‌های اجتماع‌پذیری گونه- گروه در تعیین گونه‌های معرف جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 427-415
حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ یونس عصری؛ حبیب زارع

8.

استفاده از سه روش نزدیکترین همسایه، تابع K رایپلی و میانگین مربعات در تعیین الگوی پراکنش گونه تاغ (Haloxylon ammodenderon C.A.Mey) در منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کوه استان یزد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 369-356
بهمن کیانی؛ مسعود طبری؛ اصغر فلاح؛ سیدمحسن حسینی؛ محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

9.

برآورد فاکتور زی‌توده اندام‌های مختلف و فاکتور تعمیم زی‌توده صنوبر دلتوئیدس، توسکا ییلاقی و دارتالاب در جنگل‌های دست‌کاشت منطقه کلوده آمل

دوره 22، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 540-549
جمشید اسلام دوست؛ هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ بهرام ناصری

10.

برآورد موجودی حجمی جنگل با استفاده از شاخص‌های بافتی تصاویر هوایی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 306-297
هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمود زبیری

11.

بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهال‌های گیلاس وحشی (Prunus avium L.)

دوره 17، شماره 1، بهار 1388، صفحه 115-107
مریم ملاشاهی؛ سیدمحسن حسینی؛ عبدالرضا نادری

12.

بررسی اکولوژیکی رویشگاه‌‌ جنگلی ارغوان در شمال ایلام

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 381-371
جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ جعفر حسین زاده

13.

بررسی تأثیر تیمارهای دما، نور و ذخیره‌سازی بر جوانه‌زنی بذر ملج (Ulmus glabra) با سه مبدا مختلف

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 698-691
بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی؛ بهرام ناصری

14.

بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-115
محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی

15.

بررسی رشد، زنده‌مانی و صفات جوانه‌زنی بذرها و نهال‌های سرو خمره‌ای در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت، آبیاری و وجین

دوره 18، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 468-458
نغمه صوفی‌زاد؛ سیدمحسن حسینی؛ مسعود طبری

16.

پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل (Picea abies (L) Karst) آمیخته با لاشبرگ گونه‌های راش (Fagus orientalis lipsky)، توسکا (Alnus subcordata C.A.Meyer) و پلت (Acer velutinum Boiss.) در توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 298-286
فرهاد قاسمی آقباش؛ سیدغلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سیدمحسن حسینی؛ بیورن برگ

17.

تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 567-560
احسان صیاد؛ سیدمحسن حسینی؛ وحید حسینی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ محمدحسن صالحه شوشتری

18.

تأثیر روش تنظیم رطوبت بر زنده‌مانی بذر گیلاس وحشی و تعیین آستانه تحمل به خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 523-514
بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سیدمحسن حسینی؛ افسانه رضایی

19.

تاثیر زمان جمع‌آوری بر قوه نامیه و زنده‌مانی بذر نمدار

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 485-478
مریم ملاشاهی؛ سید محسن حسینی؛ داریوش بیات؛ بهرام ناصری؛ افسانه رضایی؛ لیلا وطنی

20.

تأثیر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه‌های هزار مسجد خراسان (منطقه لاین) ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 459-444
تکتم مومنی‌مقدم؛ مسلم اکبری‌نیا؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ رضا اخوان؛ سیدمحسن حسینی

21.

تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین (کروم و نیکل) در درخت زیتون (Olea europaea L.) و خاک

دوره 16، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 313-304
اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ نادر بهرامی‌فر؛ حبیب مارالیان

22.

تأثیر مرگ ‌و ‌میر درختی بر ساختار جنگل‌های بلوط ایرانی در استان ایلام

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 577-565
احمد حسینی؛ سید محسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ داوود آزادفر

23.

تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان

دوره 15، شماره 1، بهار 1386، صفحه 64-55
هاشم حبشی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ رامین رحمانی

24.

زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 749-762
یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی

25.

شکستن خواب و جوانه‌زنی در بذر گیلاس وحشی (Prunus avium)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 241-234
بهارک شیرانپور؛ مسعود طبری؛ سیدمحسن حسینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.