دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، تابستان 1398  XML

1

Jeld 11-3

صفحه 0-0

2

بررسی رابطه برخی از شاخصهای پایداری خاکدانه با عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبیه سازی باران

صفحه 235-254
حسن روحی پور؛ هومن فرزانه؛ حسین اسدی

3

شناسایی کانون های بحرانی فرستایش بادی در استان تهران

صفحه 255-274
حسین گلبابایی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ علیمحمد طهماسبی بیرگانی

4

شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومرفولوژیکی ( مطالعه موردی: استان تهران)

صفحه 275-286
حسین عطارپورفرد؛ مجید حسنی؛ محمد خسروشاهی

5

آت اکولوژی سه گونه مرتعی Ferula gumosa, Artemisia sieberi Stipa hohenackeriana در اکوسیستم های مرتعی استان قم

صفحه 287-308
حسین بشری؛ امرعلی شاهمرادی

6

بررسی نیاز کودی و بذر اسپرس (Onobrichis sativa) در شرایط دیم استان لرستان

صفحه 309-322
ناصر انصاری؛ مهدی زهدی

7

بررسی توسعه مزارع و پوشش گیاهی دست کاشت در حاشیه کویر دامغان

صفحه 323-342
عمار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.