نویسنده = محمد پورکاظمی
تعداد مقالات: 36

1

اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 25، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-104
حمیدرضا علیزاده ثابت؛ محمدرضا کلباسی؛ محمد پورکاظمی؛ مجید صادقی زاده

2

اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی

مجله علمی شیلات ایران
دوره 16، شماره 1، بهار 1386، صفحه 129-140
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ میر مسعود سجادی

3

اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 107-120
مهدی سلطانی؛ بهرام فلاحتکار؛ محمد پورکاظمی؛ بهروز ابطحی؛ محمدرضا کلباسی؛ محمود محسنی

4

اثر سطوح مختلف ال–کارنیتین جیره غذایی بر روند رشد و تنش اکسیداتیو (Oxidative stress) فیل‏ماهی جوان پرورشی (Huso huso) و مقایسه آن با جیره وارداتی (بیومار)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 171-183
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ رضوان‌اله کاظمی؛ رضا طاعتی

5

اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا

مجله علمی شیلات ایران
دوره 25، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-133
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ میرحامد سیدحسنی؛ حمیدرضا پورعلی

6

یافته علمی کوتاه: کاریولوژی ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) منطقه زابل

مجله علمی شیلات ایران
دوره 22، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 137-146
علی خسروانی زاده؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروزفشخامی

7

القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso )

مجله علمی شیلات ایران
دوره 14، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 115-126
کتایون کریم زاده؛ علی مصطفائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پورکاظمی؛ عسگر زحمتکش

8

انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

مجله علمی شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 17-30
شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ پریتا کوچینین؛ وحید یاوری

9

بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی

مجله علمی شیلات ایران
دوره 12، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 143-152
محمدرضا کلباسی؛ علی باقری؛ محمد پورکاظمی؛ حسین عبدالحی

10

بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

مجله علمی شیلات ایران
دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 69-82
بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده

11

بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD

مجله علمی شیلات ایران
دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 149-162
سعید کیوان شکوه؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی

12

بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 12، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 111-126
رضا قربانی؛ ابوالقاسم کمالی؛ الکساندر نیوالونی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد پورکاظمی

13

بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن

مجله علمی شیلات ایران
دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 107-114
ابوالحسن وارسته؛ مرتضی حسین زاده مقدم؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروز فشخامی

14

بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر

مجله علمی شیلات ایران
دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 35-48
علی حلاجیان؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی؛ کوروش امینی

15

بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت

مجله علمی شیلات ایران
دوره 16، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 69-80
مجیدرضا خوش خلق؛ محمد پورکاظمی؛ ابوالقاسم کمالی؛ سهراب رضوانی

16

بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره

مجله علمی شیلات ایران
دوره 17، شماره 1، بهار 1387، صفحه 99-108
رقیه صفری؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ علی شعبانی

17

بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه

مجله علمی شیلات ایران
دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 85-100
مهتاب یارمحمدی؛ محمد پورکاظمی؛ ابوالقاسم کمالی

18

بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

مجله علمی شیلات ایران
دوره 15، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 33-48
حسین خارا؛ امین کیوان؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود رامین؛ علی نقی سرپناه؛ محدثه احمدنژاد

19

بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP

مجله علمی شیلات ایران
دوره 12، شماره 1، بهار 1382، صفحه 117-130
فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی؛ محمد پورکاظمی

20

بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز از دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از ژن سیتوکروم اکسید از( I (coI بروش PFLP

مجله علمی شیلات ایران
دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 15-30
سهراب رضوانی گیل کلایی؛ سید علی بابایی؛ محمد پورکاظمی

21

ترکیبا ت تقریبی-شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) مناطق مختلف ساحلی استان سیستان و بلوچستان

مجله علمی شیلات ایران
دوره 25، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-144
محمود حافظیه؛ یزدان مرادی؛ محمد پورکاظمی؛ شهرام دادگر؛ منصور شریفیان

22

تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان

مجله علمی شیلات ایران
دوره 13، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 145-158
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ مریم صالح پور

23

تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس

مجله علمی شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 165-180
محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ حمیدرضا پورعلی؛ عما ارشد

24

تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری

مجله علمی شیلات ایران
دوره 14، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 127-140
رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ باقر مجازی امیری

25

تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کیلکای معمولی خزری (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) سواحل جنوبی دریای خزر

مجله علمی شیلات ایران
دوره 22، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-148
مهرنوش نوروزی؛ علی ناظمی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد هادی سمیعی؛ فاطمه دانشور؛ آمنه امیر جنتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.