نویسنده = محمود بهمنی
تعداد مقالات: 31

1

اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر

شیلات ایران
دوره 16، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 11-18
محمود بهمنی؛ سیاوش پیراسته؛ شهروز برادران نویری؛ رضوان اله کاظمی؛ پریتا کوچینین

2

اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی

شیلات ایران
دوره 16، شماره 1، بهار 1386، صفحه 129-140
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ میر مسعود سجادی

3

اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

شیلات ایران
دوره 21، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-12
مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی

4

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

شیلات ایران
دوره 19، شماره 4، بهار 1390، صفحه 11-20
محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد

5

ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران

شیلات ایران
دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 101-112
حسن صالحی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مراحم رحمتی؛ داریوش کریمی؛ علی خسروانی؛ محمود بهمنی؛ عبدالمهدی ایران

6

یافته علمی کوتاه: مطالعه برخی شاخص های ایمنی خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در آب‌های سواحل استان مازندران

شیلات ایران
دوره 24، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 191-201
علی حلاجیان؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ الهام خزایی

7

القای اوولاسیون در مولدین فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از هورمون LHRH-A و ترکیب آن با آنتاگونیست های دوپامین

شیلات ایران
دوره 13، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 129-144
علیرضا کاشانی ثابت؛ شهربانو عریان؛ محمود بهمنی

8

بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

شیلات ایران
دوره 12، شماره 1، بهار 1382، صفحه 93-102
رضوان الله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ الکساندر رومانوف

9

بررسی اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P) و لیپوپلی سارکارید (LPS) استخراج شده از باکتری E. coli ؛ بر شاخص میتوزی لنفوسیتهای کشت داده شده تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) دریای خزر

شیلات ایران
دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 157-162
محمدرضا نوروز فشخامی؛ شیلا صفائیان؛ محمود بهمنی؛ فروزان چوبیان

10

بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

شیلات ایران
دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 69-82
بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده

11

بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus

شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 197-214
مهرنوش نوروزی؛ شهربانو عریان؛ محمود بهمنی

12

بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر

شیلات ایران
دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 113-124
محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی؛ افشین امیری

13

بررسی فیلوژنیک و سیستماتیک تاسماهیان

شیلات ایران
دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 9-30
محمود بهمنی

14

بررسی مقایسه ای سطوح هورمونهای جنسی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) همزمان با آغاز مهاجرت پاییزه

شیلات ایران
دوره 15، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 151-162
رضا ملک زاده ویایه؛ علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ آزاده هوشمند

15

بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris)

شیلات ایران
دوره 21، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12
محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ جلیل جلیل پور

16

بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران

شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 31-48
محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ یعقوب وهابی؛ محمود محسنی؛ رضا ملکزاد؛ سهراب دژندیان؛ حسین محمدی پرشکوهی

17

تاثیر تیروکسین روی تعداد تخم های تفریخ شده در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitritx)

شیلات ایران
دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 167-174
فاطمه مرادیان؛ شهلا جمیلی؛ محمود بهمنی؛ محمد حسین طلوعی؛ غلامحسین محمدی

18

تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester)

شیلات ایران
دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 157-164
شهروز برادران نویری؛ فریدون چکمه دوز قاسمی؛ حسین محمدی پرشکوهی؛ علیرضا عباسعلی زاده؛ محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ ایرج عفت پناه کمائی؛ حمیدرضا پورعلی فشتمی؛ علیرضا علیپور؛ مهتاب یارمحمدی؛ صمد درویشی

19

تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 81-96
محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ جواد دقیق روحی؛ افشین امیری

20

تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان

شیلات ایران
دوره 13، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 145-158
محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ مریم صالح پور

21

تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد

شیلات ایران
دوره 16، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 65-72
علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی

22

تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس

شیلات ایران
دوره 14، شماره 4، پاییز 1384، صفحه 165-180
محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ حمیدرضا پورعلی؛ عما ارشد

23

تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری

شیلات ایران
دوره 14، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 127-140
رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ محمد پورکاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ باقر مجازی امیری

24

شناسایی خرچنگ های پهنه جزر و مدی هرمزگان حد فاصل بندر عباس تا بندرلنگه

شیلات ایران
دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376، صفحه 1-16
محمود بهمنی

25

مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی

شیلات ایران
دوره 13، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 33-50
مرتضی پهلوان یلی؛ باقر مجازی امیری؛ ایرج پوستی؛ محمود بهمنی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.